Vrácení a reklamace

 1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Petabo s.r.o., www.petabo.cz, se sídlem Mlýnská 812, 763 02 Zlín - Malenovice, identifikační číslo: 02448041, DIČ: CZ02448041, petabo@email.cz, +420 776 000 379 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupeni-od-smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 "Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady."

"Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve."

2.2
a) Převzetí zboží
− Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese
kamenné prodejny obchodu www.petabo.cz, Horní 10, 768 21 Kvasice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před
uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
− Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Internetový obchod:    www.petabo.cz
Společnost:               Petabo s.r.o.
Se sídlem:                 Mlýnská 812, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ/DIČ:                      IČ: 02448041, DIČ: CZ02448041
E-mailová adresa:      petabo@email.cz
Telefonní číslo:           +420 776 000 379


 

 

 

 

 


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.